Górniczy przemiennik częstotliwości typu VSD-630 przeznaczony jest do zasilania, sterowania, wizualizacji pracy, silników elektrycznych znajdujących się w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów. Jest to przemiennik częstotliwości z napięciowym obwodem pośredniczącym, służy on do nadążnej regulacji prędkości obrotowej maszyn napędzanych silnikami asynchronicznymi. Może służyć do zasilania silników maszyn jedno lub wielonapędowych.

W przypadku napędów wielosilnikowych zasilanych z różnych przemienników częstotliwości, układ regulacji zapewnia wyrównywanie momentów pomiędzy silnikami zasilanymi z przemienników, z których jeden jest w hierarchii sterowniczej tzw. Masterem pozostałe przemienniki to Slave. Przemiennik Master wypracowuje sygnały regulacji do przemienników Slave, które tak regulują momentem zasilanego silnika, żeby był on równy momentowi silnika zasilanego z Mastera. Rodzaje zastosowanych sterowników wewnętrznych i ich oprogramowanie umożliwia odwrócenie hierarchii Master-Slave.

Przemiennik zbudowano w oparciu o osłonę ognioszczelną, w której zabudowana jest aparatura do sterowania, kontroli, separacji i wizualizacji. Komory przyłączowe są budowy ognioszczelnej. Jako urządzenia wykonawcze stosowane są moduły sterujące specjalizowane, przekaźniki sterujące, separujące itp. Do wizualizacji stosuje się sygnalizatory optyczne, wyświetlacze LED lub LCD. Opcjonalnie przemiennik może być wyposażony w moduł zwrotu energii do sieci.

Urządzenie może być eksploatowane w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy ,,A” lub ,,B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 (M1) Ex db [ia Ma] [ib] I Mb
I M2 (M1) Ex db eb [ia Ma] [ib] I Mb
I M2 (M1) Ex db [ia op is Ma] [ib] I Mb
I M2 (M1) Ex db eb [ia op is Ma] [ib] I Mb

Certyfikat: OBAC 10 ATEX 106X