INFORMACJE O FIRMIE

Polityka RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Exprotec Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Graniczna 26A.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: rodo@bartec.pl i na adres korespondencyjny firmy.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: wykonywania umowy, bieżących kontaktów i utrzymywania relacji biznesowych oraz zawodowych, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym odbiorcom danych osobowych w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
7. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

01.07.2019 r.